russian lang

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג , התשל``ג (1973)
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ``ה (1995)
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע``ה-2014*
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ``ב-1962 [תיקון אחרון 12/5/96]
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי``ט – 1959
תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ``ג - 1993
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ``ד
  [לעמוד הראשי]
דוגמאות להסכמי גירושין

להלן דוגמאות להסכמי גירושין אמיתיים שהוצאו מהם פרטים מזהים. הסכומים הנקובים בסעיפים השונים הם נכונים אך אינם יכולים לשמש כבסיס להסכם גירושין אחר בשל העובדה שלכל בני זוג יש רמות הכנסה שונות, היקף רכוש שונה, צרכים אחרים, ולעיתים רצון עז של אחד מבני הזוג לסיים את הקשר גם במחיר של ויתורים משמעותיים. הדוגמאות שלהלן טובות להמחשת הנושאים שיש להקיף על מנת להגיע להסכם גירושין וכן מודגמת התלות והדינמיות שיש בין החלקים השונים של ההסכם.

דוגמא מס` 1:
מדובר בילדה אחת, ניתן להתרשם מוויתור משמעותי שעושה האב בנוגע לרכוש המשותף (הדירה) ולכן גובה המזונות במהלך השנים הבאות יהיה נמוך יחסית.

דוגמא מס` 2:
מדובר בשני בנים, בולט בהסכם זה הטיפול בהסדרי ראיה זמניים עד שיוסדרו העניינים האחרים ותהיה הסתגלות למצב החדש. באשר למזונות, יש לזכור שגובה המזונות לכל ילד יורד כשמספר הילדים עולה.

דוגמא מס` 3:
מדובר בשלושה ילדים כאשר שניים הם בגירים (אחד משרת בצה``ל בשירות הסדיר) וילדה קטינה אחת. בעבור הבת משולמים מזונות מלאים ובעבור הבן החייל משולמים מזונות מופחתים שייפסקו בתום שירותו הצבאי. המזונות הם גבוהים משתי סיבות, מדובר באנשים עמידים, בשל גילם של הילדים, המזונות לא ישולמו במשך זמן רב.

*באופן כללי, לכל זוג יש נתוני פתיחה אחרים, ניתן דגש לעניינים שונים ולכן כל הסכם גירושין הוא ייחודי ו``תפור`` לדרישות ולצרכים של בני הזוג.

דוגמא 1
דוגמא 2
דוגמא 3
עשר עצות לאישה המתגרשת

עשר עצות לגבר המתגרש

מזונות ילדים, כמה משלמים?

מזונות אישה, כמה משלמים ועד מתי?

מי מקבל את הדירה?

מהו מירוץ הסמכויות?

מה ההסכם שנעשה עם המגשר או המגשרת?

משמורת הילדים וטובת הילד:

בני זוג יקרים

אתם לא לבד! כל זוג שלישי בישראל מתגרש!

מה זה גישור?

למה לא כדאי להיעזר בעורכי דין?

contact